Rayons of Cheslovia

From MicroWiki, the micronational encyclopædia
Jump to navigation Jump to search

Each Republic in Cheslovia is divided into Rayons. Rayons are areas of the Republic where specific laws may apply.

Milna

 1. Ilnoysk
 2. Yotovio
 3. Iyovak
 4. Yaropolk
 5. New Kaznia
 6. Ivarsk (Formerly, Ivaarsk)

Estovakia

 1. Voyislavov
 2. Tortaria
 3. Yevrania
 4. Volodya
 5. Svyatoslav
 6. Cheshkia (formerly, Floraana)
 7. Tostemaa (formerly, Gancha, Levisiana, St. Andreisburg)
 8. Estuania
 9. Turkovski
 10. Elinoiss

Transylvakia

 1. Chirikov
 2. Kutaisiyai
 3. Brasovichka
 4. Chuybalsan
 5. Krenitsin
 6. Sitka
 7. Dangusiyai
 8. Umnakski
 9. Stepenakert
 10. Estergom
 11. Nikolski

Serbovakia

 1. Tamsagbulag
 2. Dalanzagad
 3. Ekibastuz
 4. Morgulska
 5. Estoveenia
 6. Bulgary

Stettin

 1. Izhev
 2. Mankhaim

Others comming soon*

 • Information is currently missing from the Cheslovian National Archives, they will be found soon.

New Izkaria

 1. Damos
 2. Kav
 3. Igren

Khanovaria

 1. Gustrov
 2. Zaakuu
 3. Nordfyord

Gakra

 1. Goris
 2. Bolniisi
 3. Kareli
 4. Gudauta
 5. Tkibuli

Naderachnya

 1. Ulaangomsk
 2. Kasaan
 3. Talak
 4. Romonski
 5. Kotshi
 6. Nuruuk
 7. Chevak
 8. Nizhevaartok
 9. Khuuitraani

Ignush

 1. Ignushevich
 2. Kutatisiv
 3. Ignushevak

Slovaria

 1. Yarika
 2. Stravia
 3. Bezremska
 4. Muzhiniye
 5. Severiyu

Terteria

 1. Zyilskaras
 2. Kora
 3. Taw Ile/Tor Yla
 4. Zmaras
  1. North Zmaras
  2. South Zmaras
 5. Tarashkevaras
  1. Taraz
  2. Tarash 2
  3. Tarash 3
  4. Tarah4

Zviyadia

 1. Zezva
 2. Uta
 3. Mukhran
 4. Tsaro
 5. Cheshek
 6. Dzaglika

Skutaria

 1. Tashkentovak
 2. Ashkhabadovak
 3. Dushanbenovak
 4. Alma-Atovak
 5. Akmolinskovak
 6. Frunzeyevak

Katarivna

 1. Mezenovak
 2. Zuyokas
 3. Vorkutovak