Micronation/vi

From MicroWiki, the free micronational encyclopædia
Jump to navigation Jump to search

Một micronation (vi quốc gia) là một thực thể chính trị tuyên bố là một quốc gia có chủ quyền nhưng không được công nhận bởi cộng đồng quốc tế rộng lớn hơn. Micronations (Các vi quốc gia) được coi là khác biệt với các trạng thái không được công nhận thông thường, mặc dù không có sự đồng thuận rộng rãi trong vi mô học về những gì cấu thành chính xác một micronation hoặc phân biệt nó với các trạng thái không được công nhận khác. Nói rộng ra, các vi mô được tạo ra và phát triển như một sở thích, với tuyên bố chủ quyền của họ bị coi là tầm thường, đủ để bị các quốc gia có chủ quyền thông thường có lãnh thổ mà họ tuyên bố chủ quyền bỏ qua; các vi mô có mục tiêu cuối cùng là nhận được sự công nhận quốc tế vì các quốc gia có chủ quyền được gọi là ly khai, và các vi mô không có mục tiêu này được gọi là mô phỏng.

Micronations (Các vi quốc gia) đã tồn tại từ thế kỷ 19, với thực tiễn của chủ nghĩa vi mô phát triển vô cùng mạnh mẽ vào đầu thế kỷ 21 khi việc tạo và duy trì các micronations (vi quốc gia) trở thành một sở thích tương đối chủ đạo và Internet tạo điều kiện cho sự xuất hiện của một cộng đồng vi mô trực tuyến. Một số micronations (vi quốc gia) nổi tiếng, bao gồm Sealand và Liberland, tồn tại bên ngoài cộng đồng trực tuyến này; những người khác, bao gồm AustenasiaMolossia, thường xuyên tham dự các sự kiện vi mô và có sự hiện diện trực tuyến phát triển. Phần lớn các vi mô nói tiếng Anh là một phần của lĩnh vực MicroWiki, đã tồn tại từ năm 2005 và không đạt được sự nổi tiếng rộng rãi.