User:AvantiTagalaskaya

From MicroWiki, the micronational encyclopædia
Jump to: navigation, search

Mabuhay yaong Kalayaan!

The page of the Supremo-Heneral of the Haring Bayang Katagalugan (Tagalaskaya)