Talk:Aaornsdgeojfsdkjfaoidajdsdojlsnafoewrhaosidcsojfn Street

From MicroWiki, the micronational encyclopædia
Jump to navigation Jump to search

April 2020

Now its look good

@Traintwo: It is not, my position within Ponderosa Hills allows me to decree laws into power, and I decreed the creation of Aaornsdgeojfsdkjfaoidajdsdojlsnafoewrhaosidcsojfnaiqiownfoksdfnkeosdfsjfewjkffkjbslkjdgbdlkjsfkjljkbsfbkbweljfbagbafbewjfsabgjeawntaoiwjkfsgkjsbdlfsdbjbjljsfadklbsdnfdskjfbsdjkgewfliasdvbewfbiwelfwhebfwiefbewfiljkfdbfkasrkijhygtfrderftgyhujihgfrderftgyhgdeswdhjkjhgfresrthjuhdesdjkjhrdedrftgheswdghnjmhfrdfhjredfghewsdfghgrdefgnrefghjytukiuioolopoiujhtghrgffgdsdfsdfwejfhdgsfvdbfghfvbcgfhdfsvbgftdsfcxvbnghjfdsvbfghsfsdgerwssddsadasdaasdsadassersdffeeewfewfwrewfgbesdgdghtrefscvxbfghsfczxvbgfhrscxvbfghtrefdsaxacsdvfbgtyjthrgefwdscdvfrgbthyhtgrefdwsdefrgthyjhtgrfdwsdefrgthyjukuyjhtgfvdcsxcdvfbghyjukyhgfdvcsxdefgrthyjukjthgrfdsdwfegrhtyjukyjhtgrfdwfergthyjukyjthrgefwdfegrhtyjukilokujyhtpoiuytrfgbhjuytfvbnjuytfvbhjuytfvbnjhgfvbnhgfdcvghfdcvbnjuytgbnmkuhbnhgfdcvfrdcvfdsxcvfdsxcvgrdcvbhytfvbnjhgbnmkiuygbdfgrfdgnfdghuytrfghjuytrdxcfghujmhgfrghgfdsdfghgfdfgbhgfcvbnnbvccbnmjnbvfcvbnbvcvbnmnbgvfcdfvbnbvcfghjuhygtrftgyhucdfrghudecfghjhgfdfghjhgfghjhgfjiuhygtfrderftgyhujikjuhygtfrderftyhujijhygtfrdeswderftgyhujkiutredrfthjuytrtghrertghrerhterftgyhtrertghytrrthjytrergerfgrerfghtrertherthjrthjmkytrthjytyrghedfewerghtertytreujhdcvbntcytfvnhgvbhghfcvbtdfgytrdbhdbnjytrscvhytredcvbhytrdcvbjutrewqaxcvbhfdghfdsfgsdfsldhglkjghsadjlhfuibvuqeseijbsdksdangbhrdsafdfsdalfhsdalkjfhsdkjfhsdkfhsdlfjhksfbdsfksdvjewekwfhweuibewewjfkjsdafhaslkhwefhewjvdbjhgfdrftgyhswaghygfdesghjeswdrghrderfghesdfghjedrfhjedrfhjnfrtjkdejwefghgdshjmkrdehjdshjdejedrtghjdefghjgfghjmrfghjkerfghewsdfgbgfdedfgfdfdfgbfghngfghjgthjfghmghjfghhgfhfgnbdbdvbfdfghgrhjhjyukuyhtrghgrefbfdvscdfbrgnthmjyjmrgbefvwvebrhthyjukiklogfrtererdftydfhryetgdfhdsfghfdsdfghfdsfghjfdsghjhgfdsghtdfsghytrsdfgytrsfdghftresdzxfcgvhgfdsxcvhgfdsxcgvhftdrsfgytrdsffghdbghfdghgfdcgfhdrsfghfdcvbfhgfytdfghdshgfdsfghdfdujhygvcxswdfghyjuhbgfvcdxsqazwsetghhrwgersdfwdoifhdskjfbsdhdsfhidfdifndsjnfkdsjfbeubudodsnoufsdnfsdlanfsdalknfsdlkfnslfhewouavnsdknfsnfsdknvigwefkleivoisdnveoineowinoeifniowenoweinfowenfoidsnoweiniowe Street from a road named Forest Route 2N08. --ThatMLGDorito (talk) 02:31, 20 April 2020 (UTC)
This page is definitely worthy of GA status. Aenopia (talk) 09:24, 20 April 2020 (UTC)