Organisation of Active Micronations/sa

From MicroWiki, the micronational encyclopædia
Jump to navigation Jump to search
OAM सङ्घस्य चिह्नम्

OAM एकः अन्तरष्ट्रियः लहुराष्ट्राणां सङ्घम् अस्ति। सः UNO नामनि अन्तराष्ट्रियः सङ्घटात् प्रभावितः अस्ति। तम् संस्थापः फ़िलिपफ़िशः अस्ति। माइक्रॊविकिफ़ॊर्मस्य निर्माणस्य पश्चात् OAM निरुद्यमम् अभवत्।

आधुना OAM शक्तिशाली सङ्घम् अस्ति। २०१० वषॆ OAM एव माइक्रॊ-जगतस्य नॆता अस्ति।