New Eiffel/vi

From MicroWiki, the micronational encyclopædia
Jump to: navigation, search

Công nguyên New Eiffel, phổ biến hơn là New Eiffel, trước kia gọi là New Temporary và New Finland, là một đất nước giả nằm ở Anh trong thành phố Luân Đôn. New Eiffel là một chế độ quân chủ lập hiến với Prince Zarel I đã trở thành nguyên thủ quốc gia. Dân số là 5 công dân trong đất, mà có 24 công dân. Thủ đô là Új Repülő và thành phố lớn nhất là New Leeds. New Eiffel đã có 3 ngôn ngữ chính thức (Tiếng Anh, Tiếng Nam Phi, Tiếng New Eiffellian), 3 ngôn ngữ quốc gia (Tiếng Hungarian, Arabtemporarian, Zësøtix), và 3 ngôn ngữ thiểu số được công nhận (LOLspeak, Flemish, Tiếng Hà Lan).