Hejmôtsleed

From MicroWiki, the micronational encyclopædia
Jump to: navigation, search

Hejmôtsleed was the anthem of the now-defunct Pristinia.

Text

<poem>Pristeenije, ming ênzesch Hejmôtland Ich stonn hück hee mi'm Hätz in minger Hand Do herrlesch Land jeffs mir e frôhe Sesch, Am Horizont bess do dat Stärneleesch.

Onser Land, esu aal un joot Unöwwertrefflesch in Schönhêt un Moot Mir sin jlöcklesch dat mir hee sinn Pristeen'je is onser Jewinn

Pristeenije, ming ênzesch Hejmôtland Ich stonn hück hee mi'm Hätz in minger Hand Do herrlesch Land jeffs mir e frôhe Sesch, Am Horizont bess do dat Stärneleesch.

Vullek am Rhing, onserm êje Fluss, Mir mênen et äänz doch mir maachen och Stuss! Ons Jeschesch, onser stolzes Ärv Isch binn frô dat isch_ene Dejl sinn därv!

Pristeenije, ming ênzesch Hejmôtland Ich stonn hück hee mi'm Hätz in minger Hand Do herrlesch Land jeffs mir e frôhe Sesch, Am Horizont bess do dat Stärneleesch.

Pristeenije, ming ênzesch Hejmôtland Ich stonn hück hee mi'm Hätz in minger Hand Do herrlesch Land jeffs mir e frôhe Sesch, Am Horizont bess do dat Stärneleesch.</poem>