State of Bascal/bml

From MicroWiki, the micronational encyclopædia
This is an old revision of this page, as edited by Amir Syafiq (talk | contribs) at 14:32, 13 July 2014. It may differ significantly from the current revision.
Jump to: navigation, search

Bascal flag.jpg

Baska, ata name ghasmi ye Negaghe Baska (Inggeghèh:State of Bascal Melayu:Negara Baskal Jawi:نݢارا بسکل) iyelah sebuoh negaghe hok dok di'iktighah ata gok Mikronasi (Maikeghonasi) teletok di negeghi Teganu, Malaysia. Ibu kote negaghe iyelah Kamp Baska ata name asanye Kampóng Basikal dang bando hok beso skali iyelah Singapore Street. Asa-usó name Baska iyelah daghi pekate'ang "Basikal" ata Bicycle dalang Base Inggeghèh. Jumloh pendudók Baska iyelah 9 oghang, 7 oghang kak tanoh beso Baska dang 2 agi kak Wilayoh Autonomi Gong Badok. Ketue negaghe iyelah Mohd Sukeri dang Gabeno Negaghe iyelah Amir Syafiq.

Hok Laèng-laèng

Negaghe Baska (Vesi Base Inggeghèh)