Open main menu

State of Bascal/bml

This is an old revision of this page, as edited by Amir Syafiq (talk | contribs) at 08:51, 27 May 2014. It may differ significantly from the current revision.
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Bascal flag.jpg

Baska, ata name ghasmi ye Negaghe Baska (Inggeghèh:State of Bascal Melayu:Negara Baskal Jawi:نݢارا بسکل) iyelah sebuoh negaghe hok dok di'iktighah ata gok Mikronasi (Maikeghonasi) teletok di negeghi Teganu, Malaysia. Ibu kote negaghe iyelah Kamp Baska ata name asanye Kampóng Basikal dang bando hok beso skali iyelah Singapore Street. Asa-usó name Baska iyelah daghi pekate'ang "Basikal" ata Bicycle dalang Base Inggeghèh. Jumloh pendudok Baska iyelah 9 oghang, 7 oghang kak tanoh beso Baska dang 2 agi kak Wilayoh Autonomi Wangngoh. Ketue negaghe iyelah Mohd Sukeri dang Gabeno Negaghe iyelah Amir Syafiq.

Hok Laèng-laèng

Negaghe Baska (Vesi Base Inggeghèh)