Principality of New Eiffel/vi

From MicroWiki, the micronational encyclopædia
This is an old revision of this page, as edited by Simmascoppe (talk | contribs) at 02:24, 21 March 2020. It may differ significantly from the current revision.
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Công nguyên New Eiffel, phổ biến hơn là New Eiffel, trước kia gọi là New Temporary và New Finland, là một đất nước giả nằm ở Anh trong thành phố Luân Đôn. New Eiffel là một chế độ quân chủ lập hiến với Prince Zarel I đã trở thành nguyên thủ quốc gia. Dân số là 5 công dân trong đất, mà có 24 công dân. Thủ đô là Új Repülő và thành phố lớn nhất là New Leeds. New Eiffel đã có 3 ngôn ngữ chính thức (Tiếng Anh, Tiếng Nam Phi, Tiếng New Eiffellian), 3 ngôn ngữ quốc gia (Tiếng Hungarian, Arabtemporarian, Zësøtix), và 3 ngôn ngữ thiểu số được công nhận (LOLspeak, Flemish, Tiếng Hà Lan).