National anthem of Arkapore

From MicroWiki, the micronational encyclopædia
This is an old revision of this page, as edited by Nabil nordamdie (talk | contribs) at 07:17, 20 June 2018. It may differ significantly from the current revision.
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Urang Sunda (English: Sundanese People, Tagalog: Mga Taong Sundanese) is the official song of Arkapura sung by Doel Sumbang

Lyrics

Sundanese

Urang sunda kamaran, Urang sunda dimarana

Urang sunda! urang mana?

Urang sunda! anjeun saha?


Naha ngan saukur nu nyicingan pulau jawa

Naha ngan saukur lalajo bari tumekat

Gancang gera hudang buka ceuli buka mata

Gera tembongkeun urang sunda oge bisa


Tembongkeun urang ge bisa mela nagara

Tembongkeun urang ge bisa jadi pamimpin

Urang ge bisa nangtung ajeug jeng kawasa

Lain ngan saukur ungeuk jeng kumawula


Si Kabayan Urang Sunda, Urang Sunda lain si Kabayan

Si Kabayan Urang Sunda, Urang Sunda ulah jadi si Kabayan

Anu kareuseupna ngan ukur ngagere ceuli

Anu kareuseupna nga ukur heuay nundutan

Anu kareuseupna diuk ngalamun

Atawa calangap ngitungan bentang dilangit


Mun urang kabeh reueus jadi urang sunda

Pikiran deui naon nu di pikareus,

Lamun urang sunda kabeh jadi si kabayan

Kuring melang hiji waktu urang kababayan, urang bakal kababayan salawana kabayan


Indonesian

Orang Sunda ada dimana?

Orang Sunda pergi kemana?

Orang Sunda! Orang mana?

Orang Sunda! Kalian siapa?


Kenapa hanya tinggal di pulau jawa

Kenapa hanya menonton dan besorak

Cepat! Ayo cepat buka mata buka telinga

Ayo tunjukan orang sunda juga bisa


Tunjukan bahwa kita juga bisa membela negara

Tujukan kita pun bisa jadi pemimpin

Kita juga berdiri tegak dan berkuasa

Bukan hanya manggut dan menuruti perintah


Si Kabayan orang sunda, Orang sunda si kabayan

Si Kabayan orang sunda, orang sunda jangan seperti si Kabayan

Yang sukanya hanya mengelitik telinga

Yang sukanya menguap dan tidur

Yang sukanya duduk melamun

Atau melamun menghitung bintang dilangit


Kalau kita semua bangga jadi orang sunda

Fikirkan lagi apa yang di banggakan

Kalau orang sunda semua seperti si Kabayan

Kita khawatir suatu waktu kita tertinggal, kita bakal tertinggal, hanya bisa tertinggal, selamanya akan tertinggal.


English

Sundanese Peoples, Where are you?

Sundanese Peoples, Where you go?

Sundanese! Where are you from?

Sundanese! Who are you?


Why just stay on the island of Java

Why just watched and shouted

Let's! Come on! open our eyes open our ears

Let's show the Sundanese people also can do!

Show that we can defend our country

Show that we can be a leader


We are also able to stand tall and powerful

not just nod and obey

The Kabayan is Sundanese, Sundanese isn't The Kabayan

The Kabayan is Sundanese, Sundanese peoples do not be like Kabayan


He's joy is only tickle the ears,

He's joy is yawning and sleeping,

The joy sat and dreaming,

Or He's daydreaming and count the stars in the sky


If we are all so proud of the Sundanese,

Think again what is in proud,

if all Sundanese Peoples like the Kabayan,

We worry about a time we fall behind, we will be left behind, only to fall behind, forever will be fall behind.

Terengganu Malay

Oghang sunda ade mane ?

Oghang sunda gi mane ?

Oghang sunda! oghang mane?

Oghang sunda! deme piye ?

Bakpe tingga di pula jawe

Bakpe tengok dang sorok

Cepak! ayuh cepak bukok mate bukok tlinge

Ayuh tunjok oghang sunda buleh gok

Tunjok bahawe kite buleh gok bele negaghe

Tunjokkang kite pong buleh gok jadi pemimpeng

Kite buleh dighi tegok dang bekuase

Si kabayang oghang sunda, oghang sunda si kabayang

Si kabayang oghang sunda, oghang sunda mbeng jadi macang si kabayang

Hok beghehi gletek tlinge

Hok beghehi nguak dang tido

Hok beghehi duk koya

Ata koya kire bitang kak langik

Kalu kite sume bangge jadi oghang sunda

Pikey ah lagi mende nok dibanggekang

Kalu oghang sunda sume macang si kabayang

Kite takuk kekgi kite ttingga, kita akang ttingga, hanye buleh ttingga, slamenye akang ttingga

Tagalog

Mga Sunda, Nasaan kayo?

Mga Sunda, saan kayo paroroon?

Sundanese! Saan kayo nangaling?

Sundanese! Sino ka?


Bakit kayo nanatili sa pulô ng Java

Bakit kayo nanood lamang at sumigaw

Dali! Ibuka natin ang ating mga mata at tainga

Ipakita ang magagawa ng mga taong Sunda

Ipakita ang kakayahang ipagtanggol ang bansa

Ipakita ang kakayahang maging lider


Kaya rin natin tumindig nang malakas

Hindi lamang tumango at maging sunod-sunuran

Si Kabayan" ay Sunda, ang Sunda ay hindi Kabayan

Ang ?Kabayan ay Sunda??, ang mga Sundanese'y huwag tumulad sa kanya


Ang kagalakan niya'y kiliti sa tainga,

Ang kagalakan niya'y paghikab at pagtulog

Ang ligaya'y umupo at managinip

O mangarap at magbilang ng bituin sa langit


Kung ating pinagmamalaki ang mga Sunda,

Isipin muli ang maipagmamalaki

kung lahat ng Sunda'y tumulad kay Kabayan

Kung mabalisa sa panahong pagbagsak, tayo'y maiiwan, magpakailanmang maiiwan.